Kalite Çevre ve İsg Politikalarımız


Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.

Bu kapsamda Kalite, Çevre ve İSG Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

•    KALİTE

    Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını
    gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

•    ÇEVRE

    "Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma 
    indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak 
    ve doğal kaynakları korumak.

•    İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

    İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak. 
    “Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, 
    benimsetmek. 

•    YASAL MEVZUATA UYUM

    “Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir 
    mükemmellikte çalışmak.

•    TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI

    Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden 
    maksimum düzeyde faydalanmak.

•    EMNİYET VE TASARRUF 

    İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirler almak, iş kayıplarını 
    önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek, doğaya hassas, maksimum verimlilik ile üretimi sağlamak. 
    Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde tutarak, yüksek performans elde 
    edebilmek.

•    EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME

    Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını 
    oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

•    SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME

    Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve
    sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek. 

•    SEKTÖREL BİLGİ 

Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.


ONAY:
07.01.2022